Wykorzystanie wielospektralnych zdjęć lotniczych do oceny stanu odżywienia roślin i określenia potrzeb nawożenia azotem

  W projekcie założono następujące cele:

1.                      opracowanie podstaw metody oceny stanu odżywienia roślin azotem na podstawie informacji uzyskanych metodami technik zdalnych -wielospektralnych zdjęć lotniczych i naziemnych,

2.                      wyznaczenie optymalnych dawek azotu pod pszenicę ozimą w zależności od aktualnej wartości wskaźników (indeksów) stanu wegetacji.

Metody zdalne opierają się na przyżyciowym, bezinwazyjnym pomiarze stanu łanu za pomocą metod teledetekcyjnych. W ocenie stanu odżywienia wykorzystuje się indeksy obliczone na podstawie pomiaru zróżnicowania odbicia światła od roślin w różnych przedziałach spektralnych. Analiza zdjęć wielospektralnych pozwala na wykonanie mapy stanu łanu i zróżnicowania wegetacji w obrębie pola. Na podstawie mapy indeksu wegetacji roślin określa się dawki azotu w oparciu o funkcję: indeks wegetacji - dawka.

W pierwszym etapie badań skalibrowano zdalne metody pomiaru stanu łanu w stosunku do stanu odżywienia roślin azotem na zróżnicowanych obiektach nawozowych wyznaczonych a priori. Określono funkcje zależności wielkości indeksu wegetacji od wielkości dawki azotu. W drugim etapie wykonano walidację modelu.

Uzasadnieniem podjęcia powyższego problemu badawczego były zmiany struktury agrarnej polskiego rolnictwa. Stoi ono niewątpliwie przed koniecznością restrukturyzacji, która polegać będzie na zwiększeniu powierzchni gospodarstw i pól uprawnych, a w konsekwencji na zmniejszeniu zatrudnienia w rolnictwie i ograniczeniu kosztów pracy.

W tej sytuacji konieczne jest poszukiwanie szybkich i stosunkowo tanich metod oceny stanu zasiewów, do których należą m.in. metody teledetekcji. Zdjęcia lotnicze umożliwiają analizę dużych powierzchni pól produkcyjnych w sposób ciągły (w odróżnieniu od  innych pomiarów biometrycznych, np. test SPAD, wykonywanych punktowo).

 

     IUNG-PIB 2004 - 2007

     e-mail:       

www.geostat.iung.pulawy.pl        http://www.zazi.iung.pulawy.pl/       http://www.iung.pulawy.pl/